You don't have javascript enabled. Good luck with that.
نمایشگاه فعلی
آگهي مزايده عناوين نمايشگاهي
یک شنبه - 23 خرداد 1400 - ساعت 10:55
25

آگهی مزایده عمومی برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال 1400( نوبت اول )

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

موضوع مزایده : برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال 1400( نوبت اول )

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : 1400/03/24 لغایت 1400/03/31 ( درساعات اداری از ساعت  7:30 الی14:30)

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/04/05

تاریخ و مکان بازگشایی : زمان گشایش پاکت ها مورخ 1400/04/07 در محل دفتر مدیریت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .