شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی - هشتمين نمايشگاه تخصصي خودرو و قطعات