شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی - يازدهمين نمايشگاه تخصصي كشاورزي ،دام و طيور