شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی - دومين نمايشگاه بانوان توانمند و مشاغل خانگي