شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی - دهمين نمايشگاه سراسري فرش دستباف و تابلو فرش