You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده بوفه نمايشگاه

2714
پنج شنبه - 8 مرداد 1394 - ساعت 09:02

آگهی مزایده عمومی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

موضوع مزایده : واگذاری بوفه نمایشگاه

دستگاه مزایده گذار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : از تاریخ 1394/05/10 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1394/05/17 می باشد .

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1394/05/22 می باشد .

تاریخ و مکان بازگشایی : روز شنبه مورخ 1394/05/24 در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 50/000/000 ریال به صورت چک رمزدار ، سفته  یا ضمانتنامه بانکی

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره ) (سه راهی خمین ) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی              تلفن :34130541-086

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دانلود فرم های ضمیمه به بخش مزایده و مناقصه سایت مراجعه نمایید