You don't have javascript enabled. Good luck with that.

مزايده و مناقصه

16174
پنج شنبه - 18 تیر 1394 - ساعت 09:10

آگهی مزایده عمومی برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال 1398

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

 

موضوع مزایده : برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال 1398

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : 97/11/30 لغایت 97/12/4 ( درساعات اداری از ساعت  7:30 الی14:30)

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 97/12/6

تاریخ و مکان بازگشایی : زمان گشایش پاکت ها مورخ 97/12/7 در محل دفتر مدیریت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : معادل 5% قیمت پیشنهادی برای هر عنوان نمایشگاهی به صورت واریز نقدی  یا ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 7 روز  نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

 

جهت دانلود هر یک از اسناد زیر روی هر بخش جداگانه کلیک نمایید:

دانلود آگهی مزایده

دانلود فرم پیشنهاد قیمت

دانلود دعوتنامه شرکت در مزایده

دانلود لیست عناوین مزایده

 

تلفن :34130541-086

وب سایت: www.arak-fair.com

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی