You don't have javascript enabled. Good luck with that.

مزايده و مناقصه

17930
پنج شنبه - 18 تیر 1394 - ساعت 09:10

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در نظر دارد پیج (رادیو) نمایشگاه را از طریق مزایده و بیمه نمایشگاه را از طریق استعلام بها واگذار نماید جهت دریافت مدارک و فرم های مربوطه روی قسمت مورد نظر کلیک نمایید

 

پیج(رادیو)نمایشگاه:

آگهی مزایده

فرم قیمت پایه

فرم پیشنهاد قیمت

شرایط مزایده

 

بیمه نمایشگاه:

فرم بیمه

فرم پیشنهاد قیمت بیمه