شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی - مزايده و مناقصه

مزايده و مناقصه

13525
پنج شنبه - 18 تیر 1394 - ساعت 09:10

آگهی مزایده عمومی باسکول ( مرحله دوم )

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

موضوع مزایده : واگذاری باسکول نمایشگاه

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : از تاریخ  دو شنبه  1397/5/29 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/6/6 می باشد .

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/6/7 می باشد .

تاریخ و مکان بازگشایی : روز شنبه مورخ 1397/06/10 در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 60/000/000 ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب شرکت یا چک بانکی تضمینی یا ضمانتنامه بانکی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 48 ساعت نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

تلفن :34130541-086

وب سایت: www.arak-fair.com

جهت دانلود فایل آگهی مزایده مرحله دوم باسکول ، برگه شرایط شرکت در مزایده ، برگه قیمت پایه و برگه پیشنهاد قیمت اینجا کلیک کنید.

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

 

-------------------------------

 

آگهی مزایده عمومی پیج(رادیو نمایشگاه) مرحله دوم

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

موضوع مزایده : واگذاری پیج نمایشگاه (رادیو نمایشگاه)

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : از تاریخ دوشنبه 1397/5/29 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/6/6 می باشد .

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری مورخ 1397/6/7 می باشد .

تاریخ و مکان بازگشایی : روز  شنبه مورخ 1397/6/10 در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 25/000/000 ریال به صورت واریز نقدی  یا ضمانتنامه بانکی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 48 ساعت نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

تلفن :34130541-086

وب سایت: www.arak-fair.com

جهت دانلود فایل آگهی مزایده مرحله دوم رادیو نمایشگاه ، برگه شرایط شرکت در مزایده ، برگه قیمت پایه و برگه پیشنهاد قیمت اینجا کلیک کنید .

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی