You don't have javascript enabled. Good luck with that.

مزايده و مناقصه

9806
پنج شنبه - 18 تیر 1394 - ساعت 09:10

آگهی مزایده عمومی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

موضوع مزایده : واگذاری بوفه نمایشگاه

دستگاه مزایده گذار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : از تاریخ 1396/09/16 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1396/09/23 می باشد .

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1396/09/26 می باشد .

تاریخ و مکان بازگشایی : روز دو شنبه مورخ 1396/09/27 در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 50/000/000 ریال به صورت چک رمزدار ، ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شرکت نمایشگاه ها

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره ) (سه راهی خمین ) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

تلفن :34130541-086

وب سایت : www.arak-fair.com

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی 

 

دریافت فرم فراخوان

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت

 

دریافت فرم قیمتهای پایه