You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده واگذاري بوفه نمايشگاه و راديو نمايشگاه بصورت جداگانه

172
سه شنبه - 11 اردیبهشت 1403 - ساعت 23:50

آگهی مزایده عمومی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

 

موضوع مزایده : واگذاری بوفه نمایشگاه و رادیو نمایشگاه بصورت جداگانه

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : از تاریخ دو شنبه  1403/02/10 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1403/02/22 می باشد .

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1403/02/25 می باشد .

تاریخ و مکان بازگشایی : روز چهار شنبه مورخ 1403/02/26 در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده :

مزایده بوفه : مبلغ 150/000/000 ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب شرکت یا چک بانکی تضمینی یا ضمانتنامه بانکی

مزایده رادیو نمایشگاه : مبلغ 100/000/000 ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب شرکت یا چک بانکی تضمینی یا ضمانتنامه بانکی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 72 ساعت نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

تلفن :34130541-086

وب سایت: www.arak-fair.com

 

جهت دریافت اسناد این مزایده ها به قسمت مزایده و مناقصه سایت مراجعه نموده یا اینجا کلیک کنید.

 

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی