You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده عمومي برگزاري عناوين نمايشگاه هاي سال 1402

503
شنبه - 3 تیر 1402 - ساعت 15:43

آگهی مزایده عمومی برگزاری عناوین نمایشگاه های سال 1402

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

 

موضوع مزایده : برگزاری عناوین نمایشگاه های سال 1402

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : 1402/04/04 لغایت 1402/04/15 ( درساعات اداری)

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1402/04/19

تاریخ و مکان بازگشایی : زمان گشایش پاکت ها مورخ 1402/04/20 در محل دفتر مدیریت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : معادل 5% قیمت پیشنهادی برای هر پکیج نمایشگاهی به صورت واریز نقدی  یا ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانکی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 7 روز  نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

تلفن :34130541-086

وب سایت: www.arak-fair.com

 

جهت دریافت اسناد مزایده به بخش مزایده و مناقصه سایت مراجعه نموده یا اینجا کلیک کنید

 

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی