You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده عناوين نمايشگاهي

367
یک شنبه - 23 خرداد 1400 - ساعت 10:55

آگهی مزایده عمومی برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال 1400( نوبت اول )

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

موضوع مزایده : برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال 1400( نوبت اول )

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : 1400/03/24 لغایت 1400/03/31 ( درساعات اداری از ساعت  7:30 الی14:30)

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/04/05

تاریخ و مکان بازگشایی : زمان گشایش پاکت ها مورخ 1400/04/07 در محل دفتر مدیریت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : معادل 5% قیمت پیشنهادی برای هر عنوان نمایشگاهی به صورت واریز نقدی  یا ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 7 روز  نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

تلفن :34130541-086

وب سایت: www.arak-fair.com

 

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

 

جهت دریافت آگهی و دانلود فرم های مربوطه اینجا کلیک کنید.