You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده راديو نمايشگاه

710
دو شنبه - 1 مهر 1398 - ساعت 12:27

آگهی مزایده عمومی پیج(رادیو نمایشگاه) مرحله دوم

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

موضوع مزایده : واگذاری پیج نمایشگاه (رادیو نمایشگاه)

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : از تاریخ سه شنبه 02/7/1398 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 9/7/1398 می باشد .

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری مورخ 11/7/1398 می باشد .

تاریخ و مکان بازگشایی : روز شنبه مورخ 13/7/1398 در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 000/000/25 ریال به صورت واریز نقدی  یا ضمانتنامه بانکی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 48 ساعت نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

تلفن :34130541-086

وب سایت: www.arak-fair.com

 

جهت دانلود اسناد مربوطه اینجا کلیک نموده یا به قسمت مزایده و مناقصه مراجعه نمایید.

 

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی