You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده راديو نمايشگاه و استعلام بها بيمه نمايشگاه

345
چهار شنبه - 23 مرداد 1398 - ساعت 10:13

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در نظر دارد پیج (رادیو) نمایشگاه را از طریق مزایده و بیمه نمایشگاه را از طریق استعلام بها واگذار نماید ، متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت آگهی و فرم های مربوطه اینجا کلیک نموده یا به قسمت مزایده و مناقصه سایت مراجعه نمایند