You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده عمومي برگزاري برخي از عناوين نمايشگاه هاي سال 1398

283
پنج شنبه - 16 اسفند 1397 - ساعت 10:23

آگهی مزایده عمومی برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال 1398

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

 

موضوع مزایده : برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال 1398

دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

زمان توزیع اسناد مزایده : 97/12/16 لغایت 97/12/25 ( درساعات اداری از ساعت  7:30 الی14:30)

زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 97/12/26 

تاریخ و مکان بازگشایی : زمان گشایش پاکت ها مورخ 97/12/27 در محل دفتر مدیریت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .

میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : معادل 5% قیمت پیشنهادی برای هر عنوان نمایشگاهی به صورت واریز نقدی  یا ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ برنده شدن ، نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

 

جهت دریافت اسناد به بخش مزایده و مناقصه سایت مراجعه نموده یا اینجا کلیک نمایید.

 

تلفن :34130541-086

وب سایت: www.arak-fair.com

 

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی