You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده مرحله دوم باسكول و راديو نمايشگاه

359
یک شنبه - 28 مرداد 1397 - ساعت 12:15

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در نظر دارد باسکول و پیج(رادیو) نمایشگاه را از طریق مزایده واگذار نماید ، متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت آگهی و فرم های مربوط به مرحله دوم مزایده اینجا کلیک نموده یا به قسمت مزایده و مناقصه سایت مراجعه نمایند