You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مزايده باسكول و راديو نمايشگاه و استعلام بها بيمه

360
دو شنبه - 8 مرداد 1397 - ساعت 14:57

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در نظر دارد باسکول و پیج(رادیو) نمایشگاه را از طریق مزایده و بیمه نمایشگاه را از طریق استعلام بها واگذار نماید ، متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت آگهی و فرم های مربوطه اینجا کلیک نموده یا به قسمت مزایده و مناقصه سایت مراجعه نمایند